Isten hozta !

 

 


Dicsértessék a Jézus Krisztus!

 

Krisztusban szeretett testvérek!


Szent II. János Pál pápa 1987. április 2-án Chilében több tízezer fiatalnak ezeket mondta beszédében: „Imádkozzunk, hogy győzedelmeskedjünk a halálon, hogy új életet nyerjünk Krisztusban. Ő az út, az igazság és az élet... Ne féljetek Krisztusra tekinteni! A szeretet mindig győz, ahogy Krisztus is győzött. A szeretet olyan esetekben is győz, amikor tehetetlennek látszik. Krisztus is tehetetlennek tűnt, (a kereszten), de Isten mindig többre képes!”

Erre a többre, mindenre képes Istenre tekintve indulunk neki egy újabb egyházi évnek. Az elmúlt esztendőben emlékeztünk, ünnepeltünk, értékeltünk és most új lendülettel kezdjük az újat. Igaz, hogy nem a cél lett új, hanem a lendület, amellyel indulunk az előttünk állónak. Tapasztalatokat szereztünk, következtetéseket vontunk le, új terveket szőttünk, megtudtuk, hogy ki áll mellettünk, hogy kire és miben számíthatunk. Ha mi hajlandóak voltunk ezekre, akkor mindenkit meghívunk, hogy tegye ezt meg és vizsgálja felül magát.

Tovább akarunk erősödni, határozott és a jóban elkötelezett közösséget akarunk szervezni, amely az Úr Krisztustól kapott üzenetét hordozza és a Vele való közösséget éli, teljes mélységében és valóságában. A programjainkat tovább akarjuk szervezni gyermekeink, fiataljaink és a felnőtt generáció számára is. Építésbe is fog közösségünk, ebben is számítunk testvéreink segítségére, persze megszerezve a nekünk felkínált lehetőségeket pályázatok és állami intézmények szintjén.

Az ifjúság évét hirdeti meg az Egyház a következő egyházi évre. Mi fiatalos lendülettel fogunk neki a munkának. Hívjuk a gyermekeket, a fiatalokat, felnőtteket, hogy megerősítsük a keresztény közösséget és a plébániai közösségünket. Tőlünk is függ, hogy milyen lesz városunk arculata.  

Közösségünket úgy kell, szeressük, ahogyan senki más nem tudná. A szeretet nem kritikát, hanem ötletet szül. Várjuk azokat, akik ötleteikkel, munkájukkal, segítségükkel építeni akarják a Krisztus Király Plébánia közösségét, és köszönjük azoknak, akik önzetlenül mellettünk állnak ebben a munkálkodásban.

Kívánom mindannyiunknak, hogy fiatalos lendülettel, Krisztusra tekintve, a szeretet győzelmében bízva, tudjuk végezni munkánkat és abban a hitben, hogy „Isten mindig többre képes”, adjuk át magunkat az Ő kegyelmének, hogy általunk épülhessen Isten köztünk lévő országa. Ehhez kívánok a Jóistentől kegyelmet, erőt és örömet.

Dávid György plébános

 


 

 

Ima az egyházközségért

 

Krisztus Király, egyházközségünk Ura irgalmazz nekünk.

Küldd áldásodat, hogy egyházközségünk és családjaink, nemzedékről nemzedékre szeretetben, hűségben, egységben és békében éljenek.

Küldd áldásodat, hogy kicsinyeink, a gyermekek, akiket annyira szerettél, megáldottál és példaként állítottad őket Atyád országának elérésében, az Isten félelmében, szeretetében, örömben éljenek és készek legyenek a Te szavadat, hívásodat meghallani és szüleik valamint közösségünk örömére növekedni kedvességben és bölcsességben.

Küldd áldásodat és tanítsd fiataljainkat, hogy hol keressék örömeiket és boldogságukat. Vezesd őket a szentségek vétele által az erényes élet útján, hogy megszentelődve és megerősödve ne térjenek le a jó útról. Lelked által segítsd, hogy Téged tartsanak útjuknak - aki az Atyához vezeted őket, igazságuknak - aki szabaddá teszed értelmüket és életüket - aki igazi örömre gyújtod szívüket.

Küldd áldásodat a szülőkre. Segítsd őket, hogy hűségük, szeretetük és munkájuk által növekedjék és boldoguljon családjaink élete. Add, hogy a férfiak, az édesapák szavuk és példájuk által a hit tanúi legyenek gyermekeik számára. A nők, az édesanyák örömmel vállalják és neveljék a gyermeket, tanítsák imádkozni és ismertessék meg velük a Te igazságaidat és parancsaidat.

Küldd áldásodat a nagyszülőkre, hogy örömüket leljék gyermekeik és unokáik életében, munkájában, sikerében és az imádságban kitartva támogassák őket a világban való tanúságtételükben.

Küldd áldásodat az idősekre és betegekre, hogy a te szenvedésedből, keresztedből és feltámadásodból erőt és vigasztalást merítve, ajánlják szenvedésüket és imáikat plébániánk híveinek megszentelődéséért.

Küldd áldásodat vezetőinkre, elöljáróinkra, pedagógusainkra, gyógyítóinkra, lelkipásztorainkra, hogy Jézus példájából tanulva, mint jó pásztorok vezessenek, tanítsanak és gyógyítsák testi-lelki sebeinket.

Légy irgalmas Ura és bírája azoknak, akik a Te országod örömében reménykedve költöztek el közösségünkből és add nekik, hogy minél előbb eljussanak szent színed boldogító látására.

Urunk Jézus Krisztus! Valljuk, hogy te vagy a világ, egyházközségünk és családjaink Királya. Hallgasd meg imánkat, melyet égi édesanyánkkal a Boldogságos Szűz Mária közbenjárásával terjesztünk eléd, és segíts, hogy közösségünkben mielőbb megvalósuljon Atyádnak országa, ahol Te vagy az Úr és Király a mi szíveink fölött. Ámen.

 

 


(Latogatoink szama 2009.09.08 18:00 ora ota: 12849)