Isten hozta !


 

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Krisztusban szeretett testvérek!

 


János evangéliumában olvassuk: „Másnap megint ott állt (keresztelő) János két tanítványával, s mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: „Nézzétek, az Isten Báránya!” E szavak hallatára a két tanítvány Jézus nyomába szegődött. Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik, megkérdezte: „Mit akartok?” Így feleltek: „Rabbi – ami annyit jelent, mint Mester –, hol lakol?” „Gyertek, nézzétek meg!” – mondta nekik. Elmentek vele, megnézték, hol lakik, s aznap nála is maradtak.” (Jn1,35-39).

Milyen mély élményt jelenthetett a két tanítványnak ez a találkozás, ez az „aznap”, a „nála” levés, hisz az egyikük András másnap így nyilatkozik testvérének: „Megtaláltuk a Messiást, vagy más szóval a Fölkentet”, s elvitte Jézushoz. (Jn1,41-42). A másik, János még öreg korában is emlékszik, hogy „a tízedik óra körül járhatott.” (Jn1,39)

Mi magunknak föl kell tennünk a kérdést, hogy vajon volt-e olyan Krisztusnál levésünk, melyet nem feledhettünk, hanem az meghatározta életünket és tanúságtételünket? A Jézussal levés mély, egész lényünket átható élmény kell, legyen. A krisztusi közösségnek is ez a feladata, hogy tagjainak lehetővé tegye a találkozást. A találkozást Krisztussal, aki azt ígérte, hogy „ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18,20) Erre törekedtünk ebben az elmúlt tíz esztendőben a Krisztus Király plébánián, hogy olyan közösséget építsünk, ahol az emberek nemcsak egymással, de Krisztussal is találkozhatnak. A plébánia életterét is úgy alakítottuk, hogy a legkisebbektől, a gyerekektől, a fiatalokon át az idősekig, az imában elmélyülni akarók, a játszani vágyók a kultúra kedvelők, mindenki otthonra találhasson. Aki meghívást érzett egy feladatra, azok megélhették tenni vágyásukat. Így lett mindannyiunké a templom, az udvar és így lettünk mi a templomé, a plébánia tagjaivá, krisztusi közösséggé.

Ebben az esztendőben ünnepelni akarunk, de nem az a tudat nélkül, hogy újra és újra meg kell újítanunk életünket Krisztusban. Ebből a célból szervezünk „aznapokat”, amikor újra Krisztussal lehetünk, hallgathatjuk tanítását, részesedhetünk ajándékaiban. Újra élhetünk az együttlét örömében, megismerhetjük egymást, elmélyülhetünk az imában, rácsodálkozhatunk a zenekultúra szépségeire, belekapcsolódhatunk gyermekeink énekébe, játékába, egyszóval istengyermeki létünket élhetjük meg.

Adja Isten, hogy ezt az egyházi évet örömben, békében, hálaadásban és a kereszthordozásban megtapasztalt isteni segítségben élje meg közösségünk minden tagja.

 

Dávid György plébános

 


 

 

Ima az egyházközségért

 

Krisztus Király, egyházközségünk Ura irgalmazz nekünk.

Küldd áldásodat, hogy egyházközségünk és családjaink, nemzedékről nemzedékre szeretetben, hűségben, egységben és békében éljenek.

Küldd áldásodat, hogy kicsinyeink, a gyermekek, akiket annyira szerettél, megáldottál és példaként állítottad őket Atyád országának elérésében, az Isten félelmében, szeretetében, örömben éljenek és készek legyenek a Te szavadat, hívásodat meghallani és szüleik valamint közösségünk örömére növekedni kedvességben és bölcsességben.

Küldd áldásodat és tanítsd fiataljainkat, hogy hol keressék örömeiket és boldogságukat. Vezesd őket a szentségek vétele által az erényes élet útján, hogy megszentelődve és megerősödve ne térjenek le a jó útról. Lelked által segítsd, hogy Téged tartsanak útjuknak - aki az Atyához vezeted őket, igazságuknak - aki szabaddá teszed értelmüket és életüket - aki igazi örömre gyújtod szívüket.

Küldd áldásodat a szülőkre. Segítsd őket, hogy hűségük, szeretetük és munkájuk által növekedjék és boldoguljon családjaink élete. Add, hogy a férfiak, az édesapák szavuk és példájuk által a hit tanúi legyenek gyermekeik számára. A nők, az édesanyák örömmel vállalják és neveljék a gyermeket, tanítsák imádkozni és ismertessék meg velük a Te igazságaidat és parancsaidat.

Küldd áldásodat a nagyszülőkre, hogy örömüket leljék gyermekeik és unokáik életében, munkájában, sikerében és az imádságban kitartva támogassák őket a világban való tanúságtételükben.

Küldd áldásodat az idősekre és betegekre, hogy a te szenvedésedből, keresztedből és feltámadásodból erőt és vigasztalást merítve, ajánlják szenvedésüket és imáikat plébániánk híveinek megszentelődéséért.

Küldd áldásodat vezetőinkre, elöljáróinkra, pedagógusainkra, gyógyítóinkra, lelkipásztorainkra, hogy Jézus példájából tanulva, mint jó pásztorok vezessenek, tanítsanak és gyógyítsák testi-lelki sebeinket.

Légy irgalmas Ura és bírája azoknak, akik a Te országod örömében reménykedve költöztek el közösségünkből és add nekik, hogy minél előbb eljussanak szent színed boldogító látására.

Urunk Jézus Krisztus! Valljuk, hogy te vagy a világ, egyházközségünk és családjaink Királya. Hallgasd meg imánkat, melyet égi édesanyánkkal a Boldogságos Szűz Mária közbenjárásával terjesztünk eléd, és segíts, hogy közösségünkben mielőbb megvalósuljon Atyádnak országa, ahol Te vagy az Úr és Király a mi szíveink fölött. Ámen.

 

 


(Latogatoink szama 2009.09.08 18:00 ora ota: 3516)