Isten hozta !

  

 Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Krisztusban szeretett testvérek!

 

 

Én kaptam minden hatalmat égen és földön. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” Mt 28,18-20. Ez a krisztusi parancs és buzdítás vezérel abban, hogy megtegyünk mindent annak érdekében, hogy minél több testvérünk megismerkedjen a szentháromságos egy Isten emberszerető és üdvözítő jóságával. A hatalom a Krisztusé, azonban úgy tűnik, hogy a hatalmaskodók kiragadják kezéből az irányítást és a rossz irányában indult el a világ. A hit évében meg kellett tanulnunk, hogy a világ szellemének az fölött van hatalma, aki kiszolgáltatja magát neki, aki nem, annak életében Krisztus az Úr. A látszat ellenére gyarapodnak közösségeink. Igaz, ez maga után vonja az ellentábor hangoskodó és félrevezető agitációját. Nőtt a templomba járók létszáma, kisközösségeink lelkesedése, a gyerekeiket plébániai foglalkozásokra beírató családok-, az örömhír szolgálatába beálló világi krisztushívők-, a szentségek kiszolgálását kérők-, az ifjúság munkáját kísérő segítők száma. Ez mind-mind a hitet megélők és életüket ebből forrásoztató tanúságtevőknek köszönhető.

 Ez úton szeretném megköszönni mindenkinek az imáját, munkáját, segítségét, mely Istenbe vetett hitéből fakadt. Szüksége van a világnak, városunknak, környezetünknek és családjainknak a hitből élő és tanúságtevő emberekre. Ne féljetek testvérek, ha megpróbálják hiteteket. Türelemmel viseljétek, hisz „a türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből reménység. A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk  ajándékozott  Szentlélekkel  kiáradt  szívünkbe  az  Isten   szeretete.” Róm 5,4-5.

 A plébániai közösségek évét hirdeti meg egyházmegyénk a következő egyházi évre. Meghívunk ezáltal  mindenkit  arra,  hogy mélyítse el a közösségben kapcsolatát Istennel és embertársával, megélve a szeretetparancs örökérvényű felszólítását: szeresd Istent és szeresd felebarátodat. Ennek engedelmeskedve, ezt élve dolgozzunk Isten országának megvalósulásán, mert boldogok azok a szolgák, akiket Uruk hazatérve, a rájuk bízott munka végzésében talál.

 

 

Dávid György plébános

 

 

Ima az egyházközségért

 

Krisztus Király, egyházközségünk Ura irgalmazz nekünk.

Küldd áldásodat, hogy egyházközségünk és családjaink, nemzedékről nemzedékre szeretetben, hűségben, egységben és békében éljenek.

Küldd áldásodat, hogy kicsinyeink, a gyermekek, akiket annyira szerettél, megáldottál és példaként állítottad őket Atyád országának elérésében, az Isten félelmében, szeretetében, örömben éljenek és készek legyenek a Te szavadat, hívásodat meghallani és szüleik valamint közösségünk örömére növekedni kedvességben és bölcsességben.

Küldd áldásodat és tanítsd fiataljainkat, hogy hol keressék örömeiket és boldogságukat. Vezesd őket a szentségek vétele által az erényes élet útján, hogy megszentelődve és megerősödve ne térjenek le a jó útról. Lelked által segítsd, hogy Téged tartsanak útjuknak - aki az Atyához vezeted őket, igazságuknak - aki szabaddá teszed értelmüket és életüket - aki igazi örömre gyújtod szívüket.

Küldd áldásodat a szülőkre. Segítsd őket, hogy hűségük, szeretetük és munkájuk által növekedjék és boldoguljon családjaink élete. Add, hogy a férfiak, az édesapák szavuk és példájuk által a hit tanúi legyenek gyermekeik számára. A nők, az édesanyák örömmel vállalják és neveljék a gyermeket, tanítsák imádkozni és ismertessék meg velük a Te igazságaidat és parancsaidat.

Küldd áldásodat a nagyszülőkre, hogy örömüket leljék gyermekeik és unokáik életében, munkájában, sikerében és az imádságban kitartva támogassák őket a világban való tanúságtételükben.

Küldd áldásodat az idősekre és betegekre, hogy a te szenvedésedből, keresztedből és feltámadásodból erőt és vigasztalást merítve, ajánlják szenvedésüket és imáikat plébániánk híveinek megszentelődéséért.

Küldd áldásodat vezetőinkre, elöljáróinkra, pedagógusainkra, gyógyítóinkra, lelkipásztorainkra, hogy Jézus példájából tanulva, mint jó pásztorok vezessenek, tanítsanak és gyógyítsák testi-lelki sebeinket.

Légy irgalmas Ura és bírája azoknak, akik a Te országod örömében reménykedve költöztek el közösségünkből és add nekik, hogy minél előbb eljussanak szent színed boldogító látására.

Urunk Jézus Krisztus! Valljuk, hogy te vagy a világ, egyházközségünk és családjaink Királya. Hallgasd meg imánkat, melyet égi édesanyánkkal a Boldogságos Szűz Mária közbenjárásával terjesztünk eléd, és segíts, hogy közösségünkben mielőbb megvalósuljon Atyádnak országa, ahol Te vagy az Úr és Király a mi szíveink fölött. Ámen.

 

 


(Latogatoink szama 2009.09.08 18:00 ora ota: 135531)